DI UNIVERZÁL


Priamo k obsahu stránok

ZÁKON

Zákon služby zamestnanosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  
 
    Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím 
 
§ 63, § 64, §64a, § 65 
 
Zákon č. 139/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
Zákon nadobudol účinnosť dňa 1.5.2008
 
Zamestnávateľ je povinný:
O      zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len občan so ZP), ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,
O      vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so ZP a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
O      viesť evidenciu občanov so ZP zamestnávať občanov so ZP, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov.
Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70%, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so ZP započítava, ako keby zamestnával troch takýchto občanov.
Celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.
Zistený počet občanov so ZP, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so ZP, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.            
 Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so ZP na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive – „Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP“.
 
            Zamestnávateľ doručuje výkaz na úrad PSVaR, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza sídlo zamestnávateľa, resp. sídlo jeho organizačnej zložky.
 
Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 
Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so ZP na celkovom počte svojich zamestnancov, je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so ZP
 odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.
Zamestnávatelia sú povinní sami si vypočítať a odviesť výšku úhrady odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP.
Ak si zamestnávateľ neplní povinnosť a nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so ZP, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP.
 
Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Povinnosť zamestnávať občanov so ZP môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so ZP alebo zadaním zákazky občanovi so ZP, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.
Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 2 aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 2 daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.
Zamestnávateľ je povinný úradu preukázať vyššie uvedené skutočnosti najneskôr do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.
Odoberanie výrobkov alebo služieb na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Povinnosť zamestnávať občanov so ZP vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj odoberaním výrobkov alebo služieb od
a)      chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
b)       občana so ZP, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
c)       zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so ZP, sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb.
Na započítanie počtu občanov so ZP, ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobrané výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých výrobkov alebo služieb a 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť odoberaním výrobkov alebo služieb plnil. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.
 Plnenie povinnosti odoberaním výrobkov alebo služieb je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
 


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu